DEI Themes - Smart Cities< Thema’s Smart Cities

De smart city ontwikkeling is volop gaande en wordt gedreven door technische mogelijkheden. Daar komt een kentering in. Steeds duidelijker wordt het dat de toepassing vooral stoelt op een goede samenwerking tussen de betrokkenen. De stem van de burger, de rol van de lokale overheid, de risicoverdeling van de innovatieve aanpak en de noodzakelijke langdurige samenwerking waarbij iedereen profiteert vragen om een andere aanpak. Die noodzaak ligt ook in de grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, duurzaamheid en enorme bouwopgave. Binnen het thema Smart Cities gaan we aan de slag met vraagstukken als de integrale gebiedsontwikkeling en cyber weerbaarheid.

Werkgroep Integrale Gebiedsontwikkeling

Een relatief nieuwe benadering van de gebiedsontwikkeling is een integrale aanpak gericht op een oplossing voor meerdere maatschappelijke opgaven. Opdrachtgevers staan voor nieuwe opgaven voor  mobiliteit, in combinatie met het ontwikkelen van duurzame energie, de energietransitie, oplossingen voor klimaatverandering, hogere kwaliteit van leven of het bouwen van woningen samen met het verbouwen van voedsel en winning van energie. Maatschappelijke vraagstukken die een integraal aangepakt van de fysieke ruimte vergen. Door de toegenomen complexiteit worden er andere manieren gezocht als aanpak. Data is daarbij een nieuwe en veelbelovende bouwsteen. Door de enorme hoeveelheid informatie voor zowel de planfase als de ontwikkeling en daarna het beheer van het gebied onderzoeken we wat er nodig is voor het digitale business ecosysteem. De meeste organisaties zijn gewend om data te ontvangen en te verwerken. De noodzaak om de data ook weer aan te bieden in het ecosysteem wordt met het stijgen van de complexiteit steeds groter. Systemen zijn daar echter niet op ingericht en nieuwe vraagstukken ontstaan over de kwaliteit van de data, met de daarbij behorende verantwoordelijkheid, en het eigendom van de data, met daarbij de waarde van de data.

In de projectgroep Integrale Gebiedsontwikkeling gaan we de theorie van ecosystemen toetsen op een praktische aanpak voor het Innovatie District in de gemeente ’s-Hertogenbosch.

“Management van stedelijke ontwikkeling vraagt om afstemming en samenwerking tussen disciplines, bestuurslagen en ruimtelijke schaalniveaus.”

Ellen van Bueren, hoogleraar Urban Development Management, TU Delft Integrale gebiedsontwikkeling.

Geïnteresseerd in verhalen van deelnemers?

Werkgroep Lokaal Cyberweerbaar Ecosysteem

Het delen van zeer gevoelige informatie vraagt om een duidelijk afspraken stelsel en selectie van organisaties die deelnemen aan het ecosysteem. Door in de ‘koude periode’, wanneer er nog geen crisis is, het ecosysteem te bouwen kan er bij een uitval van digitale systemen snel geschakeld worden. De reden dat we een lokaal ecosysteem opzetten ligt in de maatschappelijke, economische en politieke afhankelijkheden die er in een stedelijke omgeving zijn. Deze integrale en gebiedsafhankelijke aanpak is uniek waardoor er nog veel onderzocht moet worden zoals op welke criteria bepaald wordt welke organisatie lokaal vitaal is, welk afsprakenstelsel werkt en hoe organisaties die lokaal niet-vitaal zijn toch weerbaarder gemaakt kunnen worden. Met die drie onderwerpen gaat de werkgroep aan de gang.

Tevens is er een praktijkomgeving die de gevonden oplossingen zal toetsen en zal dienen als vraagbaak. Deze praktijkomgeving wordt als een living lab opgezet en is in Breda gelokaliseerd.

In de video wordt het lokaal cyberweerbaar ecosysteem kort toegelicht en geven de gemeente Breda, Politie Zeeland – West-Brabant en VNO-NCW aan waarom zij het ecosysteem noodzakelijk achten.

Meer informatie opvragen voor deze werkgroep kan door een mail naar Bart van der Linden: Bart@digitalecosystems.institute